Primer de tot hem d'assenyalar uns principis:

  • La mediació és voluntària.
  • Els mediadors són independents.
  • El procés és confidencial.
  • Ningú no està obligat a mantenir-se en el procediment ni a arribar a un acord.

FASES DEL PROCEDIMIENT: 1. SESSIÓ INFORMATIVA

En aquesta sessió us informarem del procediment que se seguirà, de la formació del mediador, de l'objectiu que es pretén assolir, de les sessions i cost aproximat i de les conseqüències jurídiques del acord que es pugui aconseguir.

Després de respondre als dubtes que tingueu establirem un termini per a la  fase següent de sessió constitutiva.

2. SESSIÓ CONSTITUTIVA Si esteu d'acord a iniciar la mediació , en aquesta sessió es formalitzarà el vostre compromís en un document. En aquest document s'incorporaran les dades dels intervinents, inclosses les del mediador, l'objecte del conflicte, les sessions previstes, la durada màxima i el cost del procés. 3. SESSIONS DE MEDIACIÓ El mediador us convocarà amb antelació per a les sessions de mediació,  que seguiran  una sèrie de pautes:

  • El mediador dirigeix les sessions facilitant a les parts la comunicació i  l'exposició de les seves posicions de manera equitativa i equilibrada.
  • S'ha de mantenir el respecte entre les parts.
  • Segons el cas, el mediador es reunirà amb totes les parts o per separat. En aquest supòsit no podrà ni comunicar ni distribuir la documentació que alguna part li hagués aportat,  llevat que hi hagués una autorització expressa d'aquesta.

4. FINALITZACIÓ DEL PROCÉS El procés pot finalitzar sense acord a instància de qualsevol part o pel propi mediador si s'aprecia alguna manera o causa que ho determini. Quan es finalitzi amb acord, es redactarà un document  que, als  efectes pràctics, és equivalent a un contracte i en el qual es faran constar les dades de les parts en conflicte, les dades del mediador, la data i lloc de l'acord i les obligacions que cada part assumeix. Es farà lliurament d'un exemplar  del document degudament signat a cada part i al mediador, qui us informarà del caràcter vinculant de l'acord assolit.