S'aplica als conflictes entre particulars que no impliquen alteració de l'ordre públic. Els més habituals són:

  • Conflictes entre propietaris i llogaters: subarrendaments, impagament de la renda, finalització de pròrroga, obres sense permís, manca de manteniment, danys a la propietat.
  • Conflictes entre la comunitat de veïns i els propietaris: pagament de quotes, derrames, obres, danys en zones comunes, ocupació de zones assignades d'aparcament, eliminació de la porteria, contractació de proveïdors, elecció d'administradors.